Algemene Voorwaarden van Inner Compassion Community

Laatste Update: Juni 2023

Inner Compassion Community
Lombokstraat 30 
2315 EP Leiden
KvK nummer 52544230
info@innercompassioncommunity.nl


Dit zijn de Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) van Inner Compassion Community. Inner Compassion Community is een eenmanszaak gevestigd en kantoorhoudende te (2315 EP) Leiden, aan de Lombokstraat 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52544230. 


Inner Compassion Community biedt haar klanten producten en diensten aan in verband met breathwork en persoonlijke ontwikkeling (Producten/Diensten). 


Kijk voor meer informatie over Inner Compassion Community, haar oprichter Shirley van As en over alle Producten/Diensten op de website: www.innercompassioncommunity.nl (Website)


Artikel 1

Toepasselijkheid

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Inner Compassion Community en de persoon die een overeenkomst sluit met Inner Compassion Community (de Klant).


1.2. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op elke persoon die gebruik maakt van de Producten/Diensten van Inner Compassion Community, ongeacht of deze als Klant een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer Producten/Diensten. 


1.3. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing als de Klant eventueel aanvullende en/of aparte Producten en Diensten afneemt.


1.4. Inner Compassion Community biedt Producten en Diensten aan onder de voorwaarde dat de Klant, en iedere gebruiker van deze Producten en Diensten, deze Voorwaarden accepteert. 


1.5. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit door Inner Compassion Community schriftelijk wordt vastgelegd. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


1.6. Alle rechten en aanspraken ten behoeve van Inner Compassion Community, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Inner Compassion Community ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.Artikel 2

Producten en Diensten

2.1. Inner Compassion Community biedt verschillende soorten Producten/Diensten aan. Een actueel overzicht van de verschillende Producten/Diensten staat vermeld op de Website.


2.2. Een overeenkomst tussen Inner Compassion Community en haar Klant (de Overeenkomst) wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Inner Compassion Community de bestelling van een of meerdere Producten/Diensten door de Klant (de Bestelling) accepteert. Acceptatie van de Bestelling door Inner Compassion Community vindt plaats door middel van het verzenden van een orderbevestiging per e-mailbericht naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Het is hierbij niet van belang of de bestelling via de website, per e-mailbericht, social media of telefonisch is gedaan.


2.3. Inner Compassion Community is gerechtigd een Bestelling te weigeren of aanvullende informatie op te vragen. Indien een Bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Klant medegedeeld.


2.4. Als de Klant opmerkingen of reacties geeft op het aanbod, dan maken deze geen deel uit van de Overeenkomst.


2.5.De Overeenkomst is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De Producten/Diensten zijn alleen te gebruiken door de Klant die de Overeenkomst heeft afgesloten, tenzij hiervan is afgeweken overeenkomstig het bepaalde in par. 1.5. De Producten/Diensten kunnen in overleg met Inner Compassion Community op grond van medische redenen worden bevroren (opschorting). Inner Compassion Community behoudt zich het recht voor om aanvullend bewijs op te vragen bij een Klant bij een verzoek tot bevriezing. Indien van toepassing, wordt de periode dat de Producten/Diensten bevroren zijn, opgeteld bij de oorspronkelijk afgesproken termijn. Artikel 3

Tarieven

3.1. De Producten/Diensten worden aangegaan tegen de tarieven die in de Bestelling zijn opgenomen (de Tarieven). De actuele Tarieven zijn ook op de Website te raadplegen. De bij de Producten/Diensten genoemde Tarieven zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten en wettelijke bijdragen.


3.2. Inner Compassion Community kan niet worden gehouden aan Tarieven die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige Tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.


3.3. Inner Compassion Community behoudt zich het recht voor de Tarieven eenzijdig te wijzigen. Eventuele verhogingen van de Tarieven worden binnen redelijke termijn voorafgaand aan de verhoging bekend gemaakt, via een e-mail aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Indien een verhoging van de Tarieven plaatsvindt, heeft de Klant het recht de Producten/Diensten te beëindigen vanaf het moment van verhoging. De Klant is gehouden het verschuldigde tot het moment van verhoging te voldoen. 


3.4. Door Inner Compassion Community aangeboden acties, zoals gratis sessies of aanvullende kortingen, worden ter beschikking gesteld in combinatie met Producten/Diensten (Acties). Een Actie moet worden geaccepteerd vóór de eventueel geadverteerde vervaldatum. Behalve waar dit wettelijk verboden is, behoudt Inner Compassion Community zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook een Actie te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, waarbij Inner Compassion Community latere inschrijvingen voor de Actie niet zal honoreren. Artikel 4

Betalingswijze

4.1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Betaling is in ieder geval mogelijk via iDeal of via een SEPA bankoverschrijving:


          a. iDeal: u kunt via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen via iDeal, indien dit mogelijk is voor de bank waar u bankiert. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.


          b. SEPA bankoverschrijving: bij een SEPA bankoverschrijving maakt u het verschuldigde bedrag zelf over op het volgende rekeningnummer: NL69 KNAB 0512 0457 55 t.n.v. S. van As Inner Compassion Community.


4.2. Voor Producten/Diensten waar tijdens het bestelproces is aangegeven dat betaling in termijnen of met maandelijkse betalingen mogelijk is, geldt dat de betaling van de Tarieven elke vier (4) weken geschiedt via SEPA automatische incasso. De machtiging voor de SEPA-incasso wordt geacht door de Klant te zijn afgegeven tijdens de Bestelling. Ingeval een specifieke verschuldigde betaalperiode tot twee keer toe niet via automatische incasso kan worden afgeschreven, is Inner Compassion Community gerechtigd om €40,- aan incassokosten in rekening te brengen. De Klant wordt in dat geval ook tijdelijk de toegang ontzegd tot de Producten/Diensten. De verschuldigde betalingen die niet worden voldaan binnen de door Inner Compassion Community gestelde termijn, kunnen worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn voor rekening van de Klant. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van €40,- per vordering). Inner Compassion Community zal daarnaast wettelijke rente in rekening brengen na de verstreken door Inner Compassion Community gestelde betalingstermijn. 


4.3. Aan de Bestelling van een Klant kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een Bestelling ontvangt de Klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, en indien van toepassing inclusief verzendkosten, vermeld.


4.4. De Klant geeft Inner Compassion Community, indien noodzakelijk voor de door de Klant gekozen betalingswijze, een volmacht voor het verrichten van alle handelingen die nodig zijn de betaling te laten plaatsvinden.Artikel 5

Aansprakelijkheid

5.1. De Klant maakt te allen tijde op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de Producten/Diensten van Inner Compassion Community. 


5.2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid, en mentale en fysieke gezondheid. De Klant is bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het nalezen van de contra-indicaties van breathwork. 


5.3. De Klant blijft persoonlijk verantwoordelijk voor het eigen handelen of nalaten, in de breedste zin van het woord. Inner Compassion Community is niet aansprakelijkheid voor de gedragingen van de Klant en voor de eventuele schade die daaruit voort mocht vloeien.


5.4. Inner Compassion Community is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, ongeval of overlijden van een Klant ten gevolge van of in verband met de Producten/Diensten van Inner Compassion Community, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door Inner Compassion Community.


5.5. Inner Compassion Community is niet aansprakelijk voor schade van derden ten gevolge van of in verband met de Producten/Diensten van Inner Compassion Community, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door Inner Compassion Community.


5.6. De Klant vrijwaart Inner Compassion Community voor iedere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Inner Compassion Community bedingen.Artikel 6

Overmacht

6.1. Inner Compassion Community heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant op te schorten, dan wel de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Inner Compassion Community gehouden is tot enige schadevergoeding, in lijn met het bepaalde in Artikel 5. Artikel 7

Intellectuele eigendom

7.1. Alle bestaande, maar ook mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Inner Compassion Community.


7.2. Het is de Klant zonder schriftelijke toestemming van Inner Compassion Community verboden om de door Inner Compassion Community verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de Klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de Producten/Diensten dat redelijkerwijs met zich brengen.


7.3. Tenzij anders is overeengekomen in een licentieovereenkomst, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom bij Inner Compassion Community.Artikel 8

Geheimhouding, privacy, vertrouwelijkheid en integriteit

8.1. Inner Compassion Community vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. De persoonlijke gegevens die Inner Compassion Community via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.  Inner Compassion Community houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


8.2. Inner Compassion Community heeft een Privacy Policy opgesteld, waarin gelezen kan worden welke persoonsgegevens Inner Compassion Community verwerkt en wat hiermee wordt gedaan. Deze is op de Website gepubliceerd.


8.3. Inner Compassion Community heeft een Integriteitscode opgesteld. Deze is op de Website gepubliceerd. Artikel 9

Conformering Voorwaarden

9.1. De Klant verklaart door het aangaan van de Overeenkomst dat het deze Voorwaarden accepteert. Daarnaast verklaart de Klant door het aangaan van de Overeenkomst dat het kennis heeft genomen van de voorschriften op de Website en andere door Inner Compassion Community vastgestelde reglementen voor zover deze met de Klant zijn gedeeld.

9.2. Bij niet-nakoming van deze Voorwaarden of andere voorschriften of regelementen, is Inner Compassion Community gerechtigd de Klant de toegang tot de Producten/Diensten te ontzeggen en iedere Overeenkomst met de Klant per direct te ontbinden, zonder enig recht op restitutie van betaalde bedragen.Artikel 10

Overige bepalingen

10.1. Inner Compassion Community is bevoegd om eenzijdig wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen van deze Voorwaarden door Inner Compassion Community worden binnen redelijke termijn voorafgaand aan inwerkingtreding schriftelijk bekendgemaakt aan de Klant.

10.2. Als enige bepaling van deze Voorwaarden onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.Artikel 11

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op deze Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Inner Compassion Community en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt eveneens in het geval van een buitenlandse Klant.


11.2. Inner Compassion Community gaat ervan uit dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit toch gebeuren dan zullen Inner Compassion Community en de Klant zich beiden eerst tot het uiterste inspannen om het geschil onderling op te lossen. Als Inner Compassion Community en de Klant een geschil niet onderling kunnen oplossen, worden geschillen tussen Inner Compassion Community en de Klant voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Den Haag. Artikel 12

Vragen, opmerkingen en suggesties

Als je een vraag, opmerking of suggestie hebt, dan kun je contact opnemen via bovenstaande contactgegevens of via de Website. Zodra Inner Compassion Community jouw vraag, opmerking of suggestie heeft ontvangen, streeft zij ernaar om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) weken, een passende reactie te geven. Mocht er meer tijd nodig zijn om een passende reactie te geven, dan word je daar tijdig over bericht. Klachten over reeds geleverde diensten kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.